Producenci

Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy "KOŁYSANKA dla dziecka, dla mamy..." działający pod adresem www.kolysanka.com.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu zwanego REGULAMINEM SKLEPU.

2. Właścicielem Sklepu jest: ADAM BORKOWSKI AJ HANDEL z siedzibą przy ulicy Lwowskiej 96a/39, 35-301 Rzeszów , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki: NIP: 8191253146, Regon: 181024046 tel. 606351058, adres email:sklepkolysanka@wp.pl

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców (osobny punkt regulaminu) korzystających ze Sklepu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

 

1. Zamówienia przyjmowane są przez stronę www.kolysanka.com.pl 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma automatyczny komunikat z serwisu o jego złożeniu. W przypadku braku otrzymania takiej informacji Klient powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,


2. W celu złożenia zamówienia przez formularz należy:

a) zalogować się do Sklepu Internetowego www.kolysanka.com.pl;

b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”

c) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);

d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu.

e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT – FAKTURY VAT WYSTAWIAMY NA ŻĄDANIE;

f) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” ” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze”, w zależności od wyboru formy płatności;

3. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej należy:

a. zamówienie za pomocą poczty elektronicznej może zostać złożone poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: sklepkolysanka@wp.pl

b. przesłana wiadomość powinna określać co najmniej istotne postanowienia Umowy Sprzedaży, tj. produkt oraz jego cenę, dane kupującego i dane do wysyłki
c. przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje przez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta zawierającej oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sklepowi oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez firmę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem SKLEPU o przyjęciu oferty.

6. FIRMA zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:

a) co najmniej raz nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej;

7. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców i dystrybutorów nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, SKLEP poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, SKLEP może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym SKLEP będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie. Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek.

9. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie SKLEPU), SKLEP może anulować zamówienie w całości.

10. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 8-9 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, SKLEP zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

11. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

 

 

12. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto.

Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny, znajdujący się w na stronie Sklepu.

Jeżeli Klient jest Konsumentem do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:

a. Aktywny adres e-mail,

b. Hasło do Konta Klienta,

c. Imię i nazwisko,

d. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),

e. Numer telefonu.

Ponadto w sytuacji częstej nieobecności Konsumenta w miejscu zamieszkania, opcjonalne jest podanie dodatkowego adresu do wysyłki (będącego np. adresem pracy, opatrzonego wskazaniem godzin pracy).

 

13. Czas realizacji zamówienia jest różny, zależy on od dostępności zamówionego produktu (np. rozmiaru / koloru/wariantu) i wynosi zwykle od 2 - 14 dni roboczych. W szczególnych wypadkach czas ten może ulec wydłużeniu, o czym obsługa Sklepu informuje Klienta indywidualnie, jednak czas realizacji zamówienia nie będzie dłuższy niż 30dni.

a. W niektórych przypadkach może zdarzyć się całkowity brak towaru np. wycofanie danego towaru z produkcji czy dystrybucji. O takim przypadku klient zawsze zostanie poinformowany. W przypadku zapłacenia przez osobę zamawiającą za brakujące produkty sklep zwróci pieniądze na podane konto. Klient może anulować zamówienie. Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadku niemożliwości jego zrealizowania.

14. Klient może zrezygnować z zamówienia na każdym etapie jego realizacji bez podawania przyczyny.

 

§3

Płatności

 

Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

1 Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
2 Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Bank: mBank S.A.
Numer rachunku: 76 1140 2004 0000 3802 7485 7415.

3. Przy wyborze płatności "za pobraniem" należy pamiętać iż:

Art. 535 Kodeksu cywilnego określający czym jest umowa sprzedaży statuuje, że: „przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę”.

Oznacza to, że umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą uzgodnienia podstawowych warunków umowy, a więc ceny i przedmiotu sprzedaży. To na kupującym spoczywa obowiązek odebrania rzeczy, a sprzedawca musi ją jedynie przesłać kupującemu.

Nie odbierając przesyłki kupujący nie realizuje zatem swoich obowiązków, co w żaden sposób nie wpływa na jego sytuację, gdyż nadal zobowiązany jest do zapłaty uzgodnionej kwoty. Wynika z tego, że zobowiązany jest wówczas do zapłaty nie tylko ceny produktu, ale i wszelkich innych kwot (w tym utraconych korzyści), jakie uzyskałby sprzedawca. Są to więc np. nakłady na przesłanie przesyłki poprzez operatora pocztowego lub kuriera, koszty przechowywania przesyłki przez kuriera i jej zwrotu do sprzedającego.

Paczki za pobraniem wysyłane są do kwoty 600 zł. 

4. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy. Za usługę zapakowania paczki i dostawy zamówionego towaru do klienta Sklep pobiera opłatę - koszt dostawy.

5. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

6. Przy sprzedaży na rzecz innego przedsiębiorcy Sprzedający wymaga przedpłaty w każdym przypadku.

 

§4

Wysyłka towaru

 

Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

 

 

§5

Reklamacje

 

SKLEP jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Kupujący może:

  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towarów bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna;
  2. żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest zobowiązany wymienić wadliwy towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

Sklep w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez SKLEP Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Sklepu z opisem reklamacji (wzór dokumentu sklep prześle drogą elektroniczną).

4. W przypadku, gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres sklepu (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zwykłym lub paczką ekonomiczną).


5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Usługobiorca/Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklepkolysanka@wp.pl lub też pisemnie na adres: ul. Lwowska 96a/39, 35-301 Rzeszów.

2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie NIEZMIENIONYM, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 4. Usługodawca/Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, chyba, że konsument wskaże inny sposób. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych rzeczy będące wynikiem korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

   

§7

Ochrona prywatności

 

 

Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie ADAM BORKOWSKI AJ HANDEL oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 R. o ochronie danych osobowych (tj. Duz. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

Przekazane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług przez SKLEP KOŁYSANKA oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

Jeśli chciałbyś, żebyśmy zaktualizowali Twoje dane kontaktowe albo usunęli Twoje nazwisko z naszej listy korespondencyjnej, albo, jeśli masz jakieś pytania na temat praktyk w zakresie ochrony danych osobowych w SKLEPIE, albo na temat Twoich danych personalnych, skontaktuj się z nami za pośrednictwem: sklepkolysanka@wp.pl

 

 

§8

Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

Załącznik nr. 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


ADAM BORKOWSKI AJ HANDEL
ul. LWOWSKA 96A/39
35-301 RZESZÓW
NIP: 8191253146
REGON: 181024046

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (imię i nazwisko) niniejszym informuję,

o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data odbioru i numer zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Imię i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis konsumenta (tylko jeżeli jest przesyłany w wersji papierowej) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Sklep jest w trybie podglądu

kolysanka.com.pl - sklep KOŁYSANKA DLA DZIECKA, DLA MAMY..., internetowy sklep dla dzieci, internetowy sklep dla niemowląt, akcesoria dla mam, sklep dla mamy i dziecka. W naszym sklepie kupisz między innymi: butelka antkolkowa, pościel do łóżeczka, wyprawka dla dziecka, chusta do noszenia dziecka, poduszka do karmienia, smoczek uspokajający, ubranka dla niemowląt, okrycie kąpielowe, kocyk, mata z pozytywką, laktator, zabawka przytulanka i wiele innych. 

{nocache:b86ea5665a256431ae80676b30b4955b#0}
Click Shop | Hosting home.pl